BOOK

E-BOOK & E-MAGAZINE
LAYOUT & GRAPHIC & PHOTOGRAPHY
DESIGN BY GUN THEPBINKARN

PDMO REPORT 2020
Praksa Magazine Vol.1
คู่มือการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดแก่ทหารกองประจำการ
Malaplast Collection
SRTET Report 2020
SRTET Report 2021
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
วารสารแพรกษาใหม่ 65
Praksa Magazine Vol.3
คู่มือการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษาวิชาทหาร
วารสารเทศบาลตำบลบางพลี